biorezonancia

A biológia és a fizika alapvető törvényei az utóbbi években egyre inkább közelednek egymáshoz, megteremtve ezáltal a betegségek kezelésének egy gyökeresen új módját. A biofizikus kutatók vizsgálatai rámutattak, hogy minden kémiai vagy mechanikai reakció – atomi vagy molekuláris szinten – elektromágneses természetű.
A biorezonancia-terápia mögött álló tudományos háttér

Bioelektromos kölcsönhatások

Az elektromos töltés pozitív vagy negatív lehet. Az ellenkező előjelű töltések elektrosztatikus vonzást, az azonos előjelűek taszítást gyakorolnak egymásra. Az elektromos áramot a túlsúlyban lévő negatív töltések (ionok, elektronok) mozgása okozza, amint a negatív elektródról a pozitívra vándorolnak az áramkörön keresztül. Az élő anyag építőköveinek is nevezett fehérjemolekulák (enzimek), vagy azok egyes részei szintén lehetnek negatív, semleges vagy pozitív töltésűek. Mivel az enzimatikus reakciókban – melyek a sejtműködés alapját jelentik – a keletkező intermedierek szintén elektromos töltéssel rendelkeznek, az elektrosztatikus kölcsönhatások rezonancia általi modulációja nagymértékben befolyásolhatja az adott enzim sejtbéli aktivátás.

Az áram elektromágneses hatása, indukció

Amint az előbb definiáltuk, az elektromos áram mozgó töltések összessége. Faraday ismerte fel, hogy az elektromágneses mező változása az indukció révén elektromos áramot generál. Amikor egy elektromosan töltött biomolekula mozog vagy forog, az őt körülvevő elektromos tér is mozgásban van, aminek révén létrejön egy gyenge elektromágneses mező és szétsugárzódik a környező térbe. Ennek ellenkezője is igaz: a környezetben jelen lévő specifikus elektromágneses frekvenciákat képes egy biomolekula elnyelni, miáltal a molekula egyes részei mozgásba lendülnek, rezegnek. Tehát elmondhatjuk, hogy az élős zervezet minden komponense egy állandó elektromágneses folyamba merítkezve maga is rezgéseket produkál. Ilyen módon a szervezet éltető energiája az elektromos és mágneses mezők komplex elegye.

Frekvencia

Ebben az esetben frekvencián az egy másodperc alatt lezajló teljes rezgések számát értjük. Minél nagyobb az elektromágneses rezgés frekvenciája, annál nagyobb energiatovábbításra képes, bár gyorsan elnyelődik, szétszóródik. Minél alacsonyabb a rezgés frekvenicája, annál kevesebb energia szállítására képes, de sokkal mélyebbre hatol a különböző anyagokban.

Az elektromágneses spektrum

Az elektromágneses energia a térben hullámok formájában terjed, hasonlóan ahhoz, ahogyan a tóba dobott kődarab hullámgyűrűket kelt a víz felszínén. Az elektromágneses energia teljes spektruma sokkal szélesebb hullámhossztartományt fog át, mint amennyit érzékelni vagyunk képesek. A spektrum kiterjed a nagyon rövid hullámhosszal, és igen magas frekvenciával jellemezhető gammasugaraktól egészen a kilométeres hullámhosszúságú, ám igen alacsony frekvenciájú rádióhullámokig.

Rezonancia

Minden élettelen és élő struktúra rendelkezik egy meghatározott rezonanciafrekvenciával, és amennyiben két objektum saját frekvenciája megegyezik, képesek anélkül kölcsönhatni, hogy érintenék egymást. Rezgéseik egymáshoz csatolódnak, elkezdenek rezonálni. Bizonyos kutatási eredmények szerint a hormonmolekula-receptor kapcsolatot is ily módon kell elképzelnünk: mikor a hormon és a receptor összekapcsolódik, molekuláik elektromos struktúrája megváltozik és az így keltett rezonancia sokban hozzájárul a receptor aktiváláshoz. Egyes esetekben a receptor aktiválásához elegendő volt egy megfelelően megválasztott frekvenciájú elektromágneses rezgés.